Privātuma politika

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis

 2. Personas datu apstrādes Pārzinis ir mājas lapa www.atminuklade.lv.

 3. Kontaktinformācija, lai sazinātos par personas datu aizsardzības jautājumiem.

 4. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par šo Privātuma politiku un Jūsu personas datu apstrādi, tad ar mums var sazināties pa e-pastu atminukladelv@gmail.com.

 5. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums.

 6. Personas dati tiek vākti no klienta, pakalpojumu izmantošanas laikā, un to vākšanas mērķis ir tikai un vienīgi, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu . Personas datu kategorijas, kuras mēs, vācam un apstrādājam, ir:

  • Identifikācijas dati - vārds, uzvārds un ierīces identifikācijas numurs.
  • Kontaktinformācija - tālruņa numurs, e-pasta adrese.
  • Dati, kurus ievācam, jums lietojot mūsu pakalpojumu - individuālie profila iestatījumi, mobilās ierīces raksturlielumi, aplikācijas versijas numurs.
  • Informācijas apmaiņas dati - tā ir visa veida informācija, kuru klients mums var nosūtīt, sazinoties e-pastā vai izmantojot saziņas formu, aplikācijā, vai mūsu interneta lapā.
  • Citi – jebkuri citi dati vai informācija, ko esat mums sniedzis aizpildot kādu no aplikācijas rediģējamiem laukiem.

 7. Piekrišana

 8. Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas vai aplikācijas lietošanas, Jūs esat izlasījis mūsu Privātuma politiku un piekrītat šeit rakstītajam. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

  Apmeklējot mūsu interneta vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Papildus šīs Privātuma politikas noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar informāciju par sīkdatņu (cookies) izmantošanu. (pieejama www.atminuklade.lv/cookies)

  Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu īpašums, un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes un drošības prasības.

 9. Piekļuve jūsu datiem

 10. Jūsu dati tiek apstrādāti atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un vispārējai datu regulai. No atminuklade.lv puses tiek darīts viss, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiskā pamata Jūsu datu apstrādei.

  Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

  • Mūsu darbinieki, vai pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumi veikšanai;
  • Bez datu subjekta rakstiskas piekrišanas atminuklade.lv nenodod datu subjekta datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informāciju sniedzama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 11. Datu glabāšanas periods

 12. Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

 13. Jūsu tiesības

 14. Jums ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības ir šādas:

  • Saņemt informāciju, vai atminuklade.lv apstrādā Jūsu personas datus;
  • Labot, vai pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  • Pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai sabiedrības leģitīmām interesēm;
  • Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti;
  • Atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;
  • Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kas Eiropas savienības dalībvalstī Latvijā, kur notiks datu apstrāde, ir Datu valsts inspekcija.​

 15. Autortiesības

 16. atminuklade.lv dod jums tiesības skatīt un lejupielādēt materiālus, kas publicēti mūsu vietnē, tikai personiskiem, nekomerciāliem mērķiem, pie nosacījuma, ka jūs saglabājat paziņojumus par autortiesībām visos materiālu kopiju eksemplāros. Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas ar šo paziņojumu, ir aizsargātas.